Become Master Postural IntegratorAdvanced Somatic Centering™met Dirk Marivoet (B) & Guillermo Mendoza (Mex)in Guadalara, Mexico - 01-10 SEPTEMBER 2020

Advanced Somatic Centering™ & Advanced Postural Integration® Training

 

met Dirk Marivoet (B) & Guillermo Mendoza (Mex)

Internationale ICPIT Trainers & Supervisors

nodigen u uit voor de

2020 

Internationale Advanced Somatic Centering™ & Postural Integration®  Training

Wanneer? 1-10 September 2020 

in Guadalajara (Mex) 

met Dirk Marivoet (B) en Guillermo Mendoza (Mex)

Open voor Postural Integration® en/of Psychotherapeutisch Postural Integration® Beoefenaars, alsook voor lichaamsgerichte psychotherapeuten met aanrakingsinteresse en vaardigheden. Geniet ervan om met een groep collega's van over de ganse wereld samen te komen en Advanced Postural Integration® sessies te leren geven die verder gaan dan de tien basis paradigma-sessies.

Waar? Guadalajara - Mexico

Over De Training

We zullen de deelnemers methodisch werk voorstellen omtrent het werken met de kern, alsook veel werk met het verwerven en genieten van diepe kracht, evenals het implementeren van cruciale ontdekkingen van de laatste twintig jaar in de natuur- en menswetenschappen, relevant voor diep lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie.   De combinatie van praktisch werk, diepe ervaring, theoretisch begrip van de techniek en het uitbreiden van ons wetenschappelijk referentiesysteem zullen je praktijk vooruithelpen en steviger maken. Gevorderde richtingen voor de praktijk zullen gesuggereerd worden. Je kan het werk in de klassen volgen met ons Advanced Handboek. Dit zal een meertalige ervaring zijn. Er wordt les gegeven in het Engels (vertaling mogelijk in het Spaans, Frans, Nederlands en Duits waar nodig). Het is een prachtige gelegenheid om collega-beoefenaars te ontmoeten uit de ganse wereld.

Topic 1: Het uitbreiden en verdiepen van je kennis en vaardigheden. 

Advanced Somatic Centering™

Diaphragms of Body Balanc

We werken met de « diafragma's van lichaamsbalans » : de fontanellen langs het cranium, de bodem van de mond en het verhemelte, de thoracale inlet en de eerste rib, het ademdiafragma, de externe pelvis. wanneer deze "diafragma's" ontspannen worden, beginnen ze spontaan en ritmisch te bewegen en te interageren met elkaar, wat warmte en welzijn creëert.  De topics omvatten: overzicht en toepassing van somatische methodes, lichaamstaal in actie, gevorderde strategieën om ontwikkelings/maturatie behoeften te benaderen, vereniging en integratie

van polariteiten, ontwikkeling van bewustzijn, taal en betekenis, gevorderde sessies voor het werken met de kern terwijl de "piloot" versterkt wordt, het onthullen van de levenstaak.

Topic 2: Het versterken van de beoefenaar We gaan eveneens om met energie en bewustzijn van de bekkenbodem en de seksuele organen. We leren lagen van weefsel en gevoel te openen, terwijl we gezonde grenzen ontwikkelen, de cliënt helpen oude frustraties op te ruimen en zich te verbinden met anderen op het diepe niveau van passie, liefde en vreugde. We zullen exploreren hoe de laatste fases van Jack Painter's “Energetische cyclus” (bijv. opgewonden adem, orgastische adem, extatische adem...) verbonden zijn met het weefselwerk rond de diepe kern.


Verdiep je ervaring en vaardigheid in het....

Werken met "koppige defensies".  Om de gepantserde kern te kunnen raken, dienen we ter herkennen hoe het lichaam zijn defensies organiseert, hoe het karakterpatronen vormt of een gespannen ademhaling, musculaire contractie, gewoonte beweging, evenals onvolledige emoties en gedachten. Om om te gaan met alle schokken en de trauma's en constante eisen van het leven, gebruiken we karakteristieke attitudes en gewoontes in een poging onszelf samen te houden, vol te houden, vast te houden, op te houden, in te houden of terug te houden. Terwijl we werken met onze adem en de diepste weefsellagen aanraken, helpen we als Advanced beoefenaars cliënten waar en hoe hun volhardend karakterpantser de kern beschermt en hoe dit te veranderen. We zullen in deze advanced training thema's aanboren als «relaties als regulatoren», «het sociaal engagement systeem», «het inhibitie van actie syndroom», «het PTSS paradigma», «het ontstekingsparadigma», «de pre-ziekte banen», «de Initiële Gemeenschappelijk Baan» and « de Finale Gemeenschappelijke Baan»  in gezondheid en ziekte, e.a.  ...

Het raken van de kern In het diepe werk met de kern volgt de advanced practitioner de basissegmenten van "diafragma's van lichaamsbalans": de fontanellen, de bodem van de mond en het verhemelte, de thoracic inlet en eerste rib, het ademdiafragma, het bekken en de bekkenbodem. Bepaalde delen van het diepe werk met de kern omvatten het bevrijden van de diep weefsels van de kern van het bekken, die vele van onze sterkste gevoelens en attitudes vasthouden. Een grondig begrip van ontwikkelings- en groeibehoeften is inbegrepen. Werkend met de structuren van de kern, leren studenten in advanced PI de cliënt weefsellagen en gevoelens te openen in een veilige en respectvolle manier buiten de initiële 10 sessies. Gevorderde technieken zullen aangeleerd worden om de cliënt te helpen oude frustraties uit te klaren en zich te verbinden met zelf, anderen, en het ultieme op een diep, intiem niveau van liefde, vreugde en vervulling.

Het vinden van Harmonie en Integratie Gebruik makend van gevorderde somatische methodes zal je in deze training nieuwe wegen leren om je cliënten te leren zich van hun diepste pantsering te ontdoen. In het loslaten van deze oude gewoonten en attitudes dienen ze evenwel ook een nieuw centrum te vinden, en het nieuw-gevondene te integreren in hun leven. Door het coördineren van weefsel, ademhaling en gevoel met speciale somatische strategieën, zal je als practitioner cliënten helpen om voller de belangrijkste dimensies van het zelf te integreren, zoals genetische erfenis, linker en rechter hemisfeer, het  sensori-motorische, organen van inname en uitscheiding, het mannelijke-vrouwelijke.  Door bekwaam interageren met de kern, leren advanced practitioners krachtige vaardigheden om het bovenlichaam te verbinden met het onderlichaam, linker en rechter lichaamshelft te laten werken als een team, voor en achter harmonieus te laten samenwerken. Met de ontdekking van een nieuw centrum, kan energie naar buiten en naar binnen uitstralen, en in golven bewegen doorheen alle lichaamsdiafragma's van onder tot boven en op een sociaal geëngageerde en spirituele manier.

Het toepassen van dit alles in je praktijk...


Praktisch Toelatingscriteria: Practitioners in Postural Integration® en Psychotherapeutisch Postural Integration® met minstens één jaar ervaring, alsook lichaamsgerichte psychotherapeuten met aanrakingsinteresse en vaardigheden.

Waar: Guadalajara Mexico

Inschrijven : Contacteer Claudia Perez Lince - claudialince@hotmail.com

Kost: 1500 euro voor Europeanen en Noord Amerikanen. Verminderd tarief mogelijk voor deelnemers uit andere continenten. Prijs is zonder verblijf en maaltijden.

Wanneer: 01-10 september 2020

Certificatie: Na successful afronden van deze training en een geschreven thesis van 10-pagina's lang zal je het certificaat van voleindiging van de Advanced Somatic Centering™  Training ontvangen, uitgereikt door IBI of het Advanced Postural Integration® Diploma, uitgereikt door ICPIT (voor PI-therapeuten).


De Trainers Dirk Marivoet (B) en Guillermo Mendoza (Mex), co-trainer

Dirk Marivoet: Dirk heeft meer dan 35 jaar ervaring als algemeen en lichaamsgericht psychotherapeut. Hij is lid van  EABP, EAP, BVP-ABP, VVPMT. He is een certificeerd trainer in Postural, Energetic & Pelvic-Heart Integration evenals een leraar en supervisor in Core-Energetica (trainde met Dr. John Pierrakos, ll. en collega van W. Reich). Hij heeft een privé praktijk in Gent (B), is stichter en directeur van het Instituut voor Bodymind Integration (IBI), secretaris van ICPIT en academicus.

www.bodymindintegration.com email: info@bodymindintegration.com Tel. +32 (0)9 2284911 (0)486 690570Guillermo Mendoza  is filosoof en trainer voor Postural en Energetic Integration.


Ontmoet enkele andere trainers van de International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers (ICPIT)

Van links naar rechts: Eliane Jung-Fliegans (Fr), Raffaele Cascone (It), Silke Ziehl (GB), Bernhard Schlage (D), Rosa Maria Sevilla (Mex), Claude Vaux (Fr)(†), Jack Painter (USA) (†), Carmine Piroli (It), Dirk Marivoet (B), Niall O’Siochain (D)

ICPIT-Gallese-2009

For a complete list of all members, visit: www.ICPIT.info


 
 

Advanced Somatic Centering™ Training

– Info in het Nederlands onderaan.

Advanced Somatic Centering™ 

“Psychotherapeutic Touch, Fascia Integration, Core Consciousness, Growth & Energy within a Body Psychotherapeutic & Bodymind Integration Frame”

A 10-day non-residential Training

for Body Psychotherapists & Bodymind Integrators who wish to integrate Psychotherapeutic Touch and Deep Bodywork in their practice 

Delivered Certificate: Advanced Somatic Centering

 


Where? Ghent-Belgium

Enjoy yourself with a group of colleagues coming from around the world and learn Advanced Somatics for Body Psychotherapy or Bodymind Integration, Psychotherapeutic Touch and Deep Bodywork skills focussing on the 4 Diaphragms of Body Balance.


About the Training

We will introduce you to methodological work with the inner core, different release work techniques and pathways to enjoyment of deep inner power. We will also introduce crucial discoveries from the last thirty years in natural and human sciences and implement many of these discoveries throughout the course of the workshop. New ideas and advanced directions for your practice will be suggested and our Advanced Manual will be provided to follow the classwork. The combination of practical work, deep experiential interactions, theoretical understanding of techniques and the enlargement of our system of scientific reference will improve your practice and allow for more robust experiences for your clients.

Teaching will be in English (translations possible into French, Dutch and German). It is a wonderful opportunity to meet practitioners-colleagues from all over the world.

Goals of the Advanced Somatics for Body Psychotherapy & Bodymind Integration Training

Touching the Core (“Core” essentially as the center of energetic wholeness at the physical, emotional, relational and spiritual levels. The “core” is that place in you that can make an authentic and fulfilling connection to yourself, others, and life itself. The instruments of connection are our bodies, consciousness and natural energy or life-force. The “core” in this training is also the deep core structures of the body – it is the deep place in your body.  In this Advanced Somatics training we teach you how to authentically integrate all of these instruments, and help you remove the internal obstacles that block the expression of your true essence.)  We will work with energy (the model is  “the energetic cycle”), psychotherapeutic touch techniques for interacting with the client at the level of intimacy and embodied empathy, the principles of “release and integration” and will gradually focus on the diaphragms of body balance which are the fontanelles along the cranium, the floor and ceiling of the mouth, the thoracic inlet with first rib, the breathing diaphragm and the pelvis. When these diaphragms are released, they begin to shift spontaneously, rhythmically and freely interact with one another creating warmth and wellbeing.

Extending and deepening your knowledge and skills. 

To deepen your knowledge base, many state of the art topics will be incorporated including overview and application of somatic methods, body language in action, advanced strategies for addressing developmental/ maturational needs, and unification/integration of polarities. Your skill levels will be further extended with the use of verbal and non-verbal language and meaning in body psychotherapy and the development of consciousness. We will introduce advanced sessions for working with the core.

Empowering the Practitioner

We will work with the physical aspects and the energy/consciousness of the pelvis expressed through the pelvic floor and the sexual organs and  learn to open layers of tissue and feelings while developing healthy boundaries. This helps the client to clear away old frustrations as well as pain and create a new possibility to connect within self and others at a deep intimate level of passion, love and joy. The last stages of the Energetic cycle (excited breath, orgastic breath, ecstatic breath, etc.) that relate to the tissue work around the deep core will also be explored. This material will be tied in with theories coming from Wilhelm Reich and the Post-Reichian Methods like Core-Energetics, Gestalt, Bioenergetics, Bodynamics, Biodynamic Massage, etc.

Working with Stubborn Defenses

In order to touch the armored core, we need to recognize how the body organizes its defences and how it forms character patterns of restricted breath, muscular contraction and habitual movement, as well as incomplete emotion and thought. To handle the shocks, traumas and all the continuing demands of our lives, we use characteristic attitudes and habits to try to hold ourselves together, hold on to what we can, hold ourselves up, hold ourselves deep inside or hold ourselves back. By working with our breath and touching the deepest layers of our tissue, advanced practitioners help their clients learn where and how their persistent character armor defends the core and how to let it go. In this advanced training we will cover topics such as relationships are regulators, the social engagement system, the inhibition of action syndrome, the PTSD paradigm, the inflammation paradigm, predisease pathways, etc.

Touching the Core

In the deep work with the core the advanced practitioner follows the basic segments or diaphragms of body balance which include the fontanelles, the floor and ceiling of the mouth, the thoracic inlet and first rib, the breathing diaphragm, the pelvis and pelvic floor. Some of the deepest work with the core includes release of the core tissues of the pelvis, which holds many of our strongest feelings and attitudes. A thorough understanding of working with developmental and maturational needs is also included. Working with the structures of the core the advanced student learns to help the client open layers of tissue and feelings in a safe and respectful way beyond the basic paradigm sessions of the (Psychotherapeutic) Postural Integration® Model (we will explain this for those new to this kind of approach). Advanced techniques and strategies will be taught to help the client clear away old frustrations and pain, to connect with self and others and ultimately connect at a deep and intimate level of love, joy and fulfilment.

Finding Harmony and Integration

Using the advanced somatic methods, you will learn new ways as a body psychotherapist or bodymind integrator of helping your clients release their deepest armoring. Yet with the release of these very old habits and attitudes, they also need help finding a new centre and integrating this newfound change into their lives. By coordinating tissue, breath and feeling with special somatic strategies, you as a practitioner help clients more fully integrate major dimensions of the self, such as genetic inheritance, left and right hemisphere, sensorimotor functions and masculine-feminine sides. By interacting skillfully with the core, advanced practitioners learn powerful ways to help the top of the body to cooperate with the bottom, the right and left sides to function as a team, and the front and back to move harmoniously with each other. With the discovery of a new inner center, energy can then radiate outwardly and inwardly in flowing waves through all the body diaphragms in a socially engaged and spiritually rich manner.

Implementing into Clinical Practice and Information Exchange

Different possibilities and new directions to enhance your private practice will be suggested. While all this work and new strategies are very powerful, we also realize the importance of spending time to discuss case studies coming from group members as well as the trainers. To enrich and deepen this advanced training experience, sharing circles will be utilised from time to time.


Practical

Entry Criteria: Practitioners in Body Psychotherapy & Bodymind Integration Methods, Core-Energetics®, Bio-Energetic Analysis and related disciplines with a minimum of one year of experience interested in “psychotherapeutic touch” and myofascial integration. Practitioners of (Psychotherapeutic) Postural Integration®, Energetic Integration®, Pelvic-Heart Integration®

Where:

Cost: 1500 euros. Prices do not include room and board.

Stating “advanced somatics training for BP”

Room and board: B&B’s in the neighborhood

Accessibility: From the Institute for Bodymind Integration you reach the city center in less then 30 minutes by foot or in 10 minutes by bicycle or bus. Both train stations (Sint-Pieters and Dampoort (take bus 3), the highways (E40 Brussel-Oostende, E17 Antwerpen-Rijsel) are easily reachable in 15 minutes.

When: 2020 Guadalajara

Book early if you fly!!

Certification: After successful completion of this training and a written 10-page long thesis, you will be granted the certificate of completion of the Advanced Somatic Centering Training, issued by ICPIT.

Contact – registration – further information

secretariat@icpit.org

Ph. +32 (0)9 2284911 – +32 (0)486 690570


Trainers
Dirk Marivoet (B) & Guest teacher(s)

Dirk Marivoet:  Registered Psychotherapist (ECP, EABP, BVP-ABP, WAPCEPC) & PT, Psychomotor Therapist (VVPMT), Dirk has more than 30 years of experience working with General Psychotherapy, Body Psychotherapy, Bodymind Integration and Shamanism. He is a trainer of Postural Integration®, Energetic Integration® and Pelvic-Heart Integration® as well as a teacher and supervisor of Core-Energetics (trained with Dr. John Pierrakos, student of W. Reich). He maintains a private practice in Ghent (B), is the founder and director of The Institute for Bodymind Integration (IBI), secretary of ICPIT and an active academic, co-founder of the Core Science Foundation.

Contact Dirk : dirk.marivoet@ICPIT.org
Phone: +32 9 228 49 11


met Dirk Marivoet (B) 

Internationale ICPIT Trainer & Supervisor

nodigt u uit voor de

2020 Internationale Advanced Somatic Centering™ Training

Wanneer? 2020 Guadalajara

Open voor Postural Integration® en/of Psychotherapeutisch Postural Integration® Beoefenaars, alsook voor lichaamsgerichte psychotherapeuten met aanrakingsinteresse en vaardigheden. Geniet ervan om met een groep collega’s van over de ganse wereld samen te komen en Advanced Postural Integration sessies te leren geven die verder gaan dan de tien basis paradigmasessies.

Waar? Guadalajara (Mex)

Over De Training

We zullen de deelnemers methodisch werk voorstellen omtrent het werken met de kern, alsook veel werk met het verwerven en genieten van diepe kracht, evenals het implementeren van cruciale ontdekkingen van de laatste twintig jaar in de natuur- en menswetenschappen, relevant voor diep lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie.   De combinatie van praktisch werk, diepe ervaring, theoretisch begrip van de techniek en het uitbreiden van ons wetenschappelijk referentiesysteem zullen je praktijk vooruithelpen en steviger maken. Gevorderde richtingen voor de praktijk zullen gesuggereerd worden. Je kan het werk in de klassen volgen met ons Advanced Handboek. Dit zal een meertalige ervaring zijn. Er wordt les gegeven in het Engels (vertaling mogelijk in het Frans en Duits waar nodig). Het is een prachtige gelegenheid om collega-beoefenaars te ontmoeten uit de ganse wereld.

Module 1: Het uitbreiden en verdiepen van je kennis en vaardigheden.  Werk met de « diafragma’s van lichaamsbalans » : de fontanellen langs het cranium, de bodem van de mond en het verhemelte, de thoracale inlet en de eerste rib, het ademdiafragma, de externe pelvis. wanneer deze “diafragma’s” ontspannen worden, beginnen ze spontaan en ritmisch te bewegen en te inter-ageren met elkaar, wat warmte en welzijn creëert.  De topics omvatten: overzicht en toepassing van somatische methodes, lichaamstaal in actie, gevorderde strategieën om ontwikkelings/maturatie behoeften te benaderen, vereniging en integratie van polariteiten, ontwikkeling van bewustzijn, taal en betekenis, gevorderde sessies voor het werken met de kern terwijl de “piloot” versterkt wordt, het onthullen van de levenstaak.

Module 2: Het versterken van de beoefenaar We gaan eveneens om met energie en bewustzijn van de bekkenbodem en de seksuele organen. We leren lagen van weefsel en gevoel te openen, terwijl we gezonde grenzen ontwikkelen, de cliënt helpen oude frustraties op te ruimen en zich te verbinden met anderen op het diepe niveau van passie, liefde en vreugde. We zullen exploreren hoe de laatste fases van Jack Painter’s “Energetische cyclus” (bijv. opgewonden adem, orgastische adem, extatische adem…) verbonden zijn met het weefselwerk rond de diepe kern.


Verdiep je ervaring en vaardigheid in het….

Werken met “koppige defensies”.  Om de gepantserde kern te kunnen raken, dienen we ter herkennen hoe het lichaam zijn defensies organiseert, hoe het karakterpatronen vormt of een gespannen ademhaling, musculaire contractie, gewoonte beweging, evenals onvolledige emoties en gedachten. Om om te gaan met alle schokken en de trauma’s en constante eisen van het leven, gebruiken we karakteristieke attitudes en gewoontes in een poging onszelf samen te houden, vol te houden, vast te houden, op te houden, in te houden of terug te houden. Terwijl we werken met onze adem en de diepste weefsellagen aanraken, helpen we als Advanced beoefenaars cliënten waar en hoe hun volhardend karakterpantser de kern beschermt en hoe dit te veranderen. We zullen in deze advanced training thema’s aanboren als «relaties als regulatoren», «het sociaal engagement systeem», «het inhibitie van actie syndroom», «het PTSS paradigma», «het ontstekingsparadigma», «de pre-ziekte banen», «de Initiële Gemeenschappelijk Baan» and « de Finale Gemeenschappelijke Baan»  in gezondheid en ziekte, e.a.  …

Het raken van de kern In het diepe werk met de kern volgt de advanced practitioner de basissegmenten van “diafragma’s van lichaamsbalans”: de fontanellen, de bodem van de mond en het verhemelte, de thoracic inlet en eerste rib, het ademdiafragma, het bekken en de bekkenbodem. Bepaalde delen van het diepe werk met de kern omvatten het bevrijden van de diep weefsels van de kern van het bekken, die vele van onze sterkste gevoelens en attitudes vasthouden. Een grondig begrip van ontwikkelings- en groeibehoeften is inbegrepen. Werkend met de structuren van de kern, leren studenten in advanced PI de cliënt weefsellagen en gevoelens te openen in een veilige en respectvolle manier buiten de initiële 10 sessies. Gevorderde technieken zullen aangeleerd worden om de cliënt te helpen oude frustraties uit te klaren en zich te verbinden met zelf, anderen, en het ultieme op een diep, intiem niveau van liefde, vreugde en vervulling.

Het vinden van Harmonie en Integratie Gebruik makend van gevorderde somatische methodes zal je in deze training nieuwe wegen leren om je cliënten te leren zich van hun diepste pantsering te ontdoen. In het loslaten van deze oude gewoonten en attitudes dienen ze evenwel ook een nieuw centrum te vinden, en het nieuw-gevondene te integreren in hun leven. Door het coördineren van weefsel, ademhaling en gevoel met speciale somatische strategieën, zal je als practitioner cliënten helpen om voller de belangrijkste dimensies van het zelf te integreren, zoals genetische erfenis, linker en rechter hemisfeer, het  sensori-motorische, organen van inname en uitscheiding, het mannelijke-vrouwelijke.  Door bekwaam interageren met de kern, leren advanced practitioners krachtige vaardigheden om het bovenlichaam te verbinden met het onderlichaam, linker en rechter lichaamshelft te laten werken als een team, voor en achter harmonieus te laten samenwerken. Met de ontdekking van een nieuw centrum, kan energie naar buiten en naar binnen uitstralen, en in golven bewegen doorheen alle lichaamsdiafragma’s van onder tot boven en op een sociaal geëngageerde en spirituele manier.

Het toepassen van dit alles in je praktijk…


Praktisch Toelatingscriteria: Practitioners in Postural Integration® en Psychotherapeutisch Postural Integration® met minstens één jaar ervaring, alsook lichaamsgerichte psychotherapeuten met aanrakingsinteresse en vaardigheden.

Waar: Guadalajara (Mex)

Kost: 1500 euro. Prijs is zonder verblijf en maaltijden

Mededeling:  “advanced somatic centering training 2020”

Accomodatie: Niet-residentieel – zorg zelf voor uw logies.

Wanneer: 

Certificatie: Na successful afronden van deze training en een geschreven thesis van 10-pagina’s long zal je het certificaat van voleindiging van de Advanced Somatic Centering™ Training ontvangen, uitgereikt door IBI.


De Trainer Dirk Marivoet (B) met co-trainers leden van ICPIT

Dirk Marivoet: Dirk heeft meer dan 30 jaar ervaring als algemeen en lichaamsgericht psychotherapeut. Hij is lid van  EABP, EAP, BVP-ABP, VVPMT. He is een certificeerd trainer in Postural, Energetic & Pelvic-Heart Integration evenals een leraar en supervisor in Core-Energetica (trainde met Dr. John Pierrakos, ll. en collega van W. Reich). Hij heeft een privé praktijk in Gent (B), is stichter en directeur van het Instituut voor Bodymind Integration (IBI), secretaris van ICPIT en academicus.

www.bodymindintegration.com email: info@bodymindintegration.com Tel. +32 (0)9 2284911 (0)486 690570


Ontmoet enkele andere trainers van de International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers (ICPIT)

Van links naar rechts: Eliane Jung-Fliegans (Fr), Raffaele Cascone (It), Silke Ziehl (GB), Bernhard Schlage (D), Rosa Maria Sevilla (Mex), Claude Vaux (Fr)(†), Jack Painter (USA) (†), Carmine Piroli (It), Dirk Marivoet (B), Niall O’Siochain (D)

ICPIT-Gallese-2009

For a complete list of all members, visit: www.ICPIT.info


TOP