Bodymind Coaching

/ / Diverse Achtergrondartikels NL, Organiseer Zelf NL, Trainings

Training

-Bodymind Coaching-

 “Ondersteun Leven in een Levendig Lichaam”

Het IBI is organisational member van EABP (the European Association of Body Psychotherapists), lid van ICPIT (The International Council of PsychoCorporal Integration Trainers) en lid van EAP (The European Association of Psychotherapy) en ABP-BVP (Belgische Vereniging van Psychotherapie) en als dusdanig op het hoogste niveau actief op het gebied van psychotherapie, lichaamsgerichte therapie en coaching.

Bijna in iedere groep, workshop of korte training die wij hebben gegeven in de afgelopen 30 jaar, zaten er wel mensen die de les kwamen volgen om inspiratie op te doen voor hun eigen werksetting alwaar ze zelf vormen van lichaamswerk, lichaamsgerichte interventies of coaching toepassen. Mensen die werken in het onderwijs tot mensen die meedraaien in de begeleiding en opvang van daklozen, drank- en drugsverslaafden, kinderen en adolescenten met gedragsproblemen, vluchtelingen, enz. hebben zich verrijkt aan onze methodologieën.

Onze aparte modules Bodymind Coaching werden ontwikkeld door Dirk Marivoet en zijn reeds gegeven in scholen, Therapeutische Gemeenschappen, Palliatieve Zorgverstrekkers, Opvangtehuizen en -centra voor Daklozen, vrouwen en mannen op de vlucht, …

In het werken met mensen is Coaching de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Als mensen “Lichaamsgerichte coaching” gebruiken in hun werksetting of praktijk, hebben we graag dat ze dat op een gedegen manier kunnen doen. Kandidaten die onze training volgen ontvangen alle nodige “harde” kennis omtrent het hoe, het wat, het waarom van Bodymind Coaching en lichaamsgericht werken, relevant voor hun concrete werksetting.

Coaching bevindt zich ergens in het continuum gaande van begeleiding tot coaching tot counseling en psychotherapie (Zie elders onze programma’s rond Bodymind Counseling en Psychotherapie). Wij zijn door onze jarenlange expertise en ervaring thuis in dit ganse spectrum.

Het trainingsprogramma “Bodymind Coaching” wordt ondersteund door relevante theorieën die afkomstig zijn uit de denkkaders van o.a. bio-energetisch, core-energetisch, neo-reichiaans en bodymind integration lichaamswerk, maar ook van body awareness training, actieve meditatietechnieken, relaxatie- en ademhalingstraining, enz. Ook de psychomotorische training en therapie en neuro-affectieve wetenschappen kunnen een bron van inspiratie zijn.

Coördinatie van deze geïndividualiseerde training berust bij Dirk Marivoet, grondlegger van Bodymind Coaching en tevens Internationaal gereputeerd psychomotorisch therapeut en lichaamsgericht psychotherapeut (lid van ICPIT, EABP, EAP, VVPMT, BVP-ABP).

Deze training wordt op maat samengesteld en bevat naast zelfstudie, ervaringsgerichte leerprocessen ook gesuperviseerde stages.

Bij voldoende aantal deelnemers wordt een programma dat aansluit op uw concrete behoeften samengesteld. Na een verkennend gesprek beginnen we meestal met een vol dagprogramma, waarna vervolgens in dagdelen verder gewerkt kan worden volgens mogelijkheden en wensen (een dagdeel behelst 3 uren). Er kan gewerkt worden op regelmatige basis volgens een frequentie die hanteerbaar en verteerbaar is voor u. Een langer programma gespreid over maanden en zelfs jaren is mogelijk. Follow-Up, Extra modules en supervisiesessies kunnen verder het programma vervolledigen en de coach stevigheid bieden. Wij reiken getuigschriften van de aangeleerde stof uit.

Informeer naar onze laagdrempelige tarieven!!

Laat ons kort nog even samenvatten welke thematieken aan bod kunnen komen:

– Praktische vaardigheden en middelen om te werken met het lichaam in coaching: Aarding (Grounding), Energie Opladen en Ontladen, Body Awareness vergroten, Veilig in het lichaam zijn, Je lichaam als bron van bevrediging, vreugde en plezier, wat zijn echte behoeften en wat valse? enz. enz.

-Meer theoretisch zijn de volgende zaken mogelijke aanknopingspunten voor debat:

-Karakter-analytische inzichten volgens de Reichiaanse traditie als diagnostisch instrument ter bevordering van het opstellen van bodymind coaching doelstellingen.
– Neurofysiologische inzichten ivm sociaal contactgedrag, en problemen hiermee: terugtrekking, ontworteling, vervreemding, pantsering…
– Introductie tot het sociaal zenuwstelsel (sociaal engagementssysteem (Stephen Porges, Ph.D.)) als uitbreiding van het klassieke duale sympathische en parasympathische ZS.
– Overzicht van mogelijke stressresponsen van het Autonome Zenuwstelsel.
– Het Somatisch vs. het Emotioneel (Sensori-)Motorisch Systeem (Prof. Dr. Gerd Holstege):
– Summiere schets van de anatomische organisatie van de somatische (willekeurige, motivatiecircuit) en emotionele (limbische component) banen in het zenuwstelsel en relevantie voor de praktijk.
– Neurale Systemen voor Emotionele Expressie
– Fysiologische functies van autonome subsystemen
– Emotionele onderdrukking, psychosomatiek en pathologie
– Emotionele responsstrategieën en Jackson’s theorie van dissolutie: Een fylogenetische hiërarchie van communicatie, mobilisatie, tot immobilizatie
– Limbisch-corticale interacties: Emotionele Onderdrukking vs. neo-corticale aktivatie
– Neurale regulatie van het hart + Fylogenese van hartregulatie

Coördinator van de training: 
Dirk Marivoet, Wetenschapper, Fysiotherapeut (MSc) & Psychomotorisch Therapeut (MSc) en Europees gecertificeerd psychotherapeut (ECP), Beoefenaar, opleider en supervisor in Postural Integration®, Energetic Integration®, Pelvic-Heart Integration® en Core-Energetica®. Lid en algemeen secretaris van de International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers (ICPIT). Lid van de BVP-ABP, EABP, EAP en van VVPMT. Na 30 jaar klinische en wetenschappelijke ervaring legt hij zich naast het uitoefenen van een privé praktijk nu toe op het vormen van de volgende generatie gezondheidswerkers en psychotherapeuten. Hij deelt zijn uitzonderlijke expertise in diverse continenten en landen: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Italië, Oostenrijk, Turkije, Griekenland, Zuid-Afrika, Brazilië, USA, Canada, Mexico, Israel, Iran (gastprofessor aan universiteiten), e.a.
Was gedurende vele jaren werkzaam als Psychomotorisch (Psycho)therapeut in multidisciplinaire teams, opleiding en supervisie aan de psychiatrische centra van de KULeuven en heden nog docent aan de permanente vorming voor therapeuten aan de KULeuven.

TOP