Core Energetics

Core Energetics is een lichaamsgerichte vorm van psychotherapie die de nadruk legt op het evenwicht en de stroom van energie tussen lichaam, geest, emoties, spiritualiteit en wil om zo persoonlijke groei en collectieve groei te bevorderen.

 • Dit therapeutische proces veronderstelt dat in het diepste van een persoon de universele kwaliteiten van liefde, wijsheid, sereniteit en kracht weerspiegeld zijn, en dat gekwalificeerde beoefenaars van het Core Energetica® individuen kunnen helpen te evolueren naar een grotere uitdrukking van deze aangeboren eigenschappen.

De ontwikkeling van Core Energetics

Core energetica werd ontwikkeld in de vroege jaren 1970 door John C. Pierrakos, MD.  De aanpak is gebaseerd op de overtuigingen en leerstellingen van artsen, wetenschappers en filosofen die het bestaan ​​van een positieve, creatieve kracht in mensen aannemen. Core Energetica wordt sterk beïnvloed door het werk van Wilhelm Reich (de grootvader van de lichaamsgerichte psychotherapie) die geloofde dat geblokkeerde innerlijke energie het lichaam kon vormen en aanleiding kon geven tot negatieve levenspatronen. Pierrakos geloofde, net als het Reich, dat alle menselijke impulsen fundamenteel goed zijn en dat deze impulsen moeten worden aangemoedigd om heling te bevorderen.

Pierrakos was zowel een patiënt, als een student en een collega van Reich. Hij ontwikkelde samen met Alexander Lowen de bio-energetische analyse - een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie. Samen hebben ze het Institute for Bioenergetics opgericht in 1955, voortbouwend op het werk van Reich. Ze introduceerden het idee van "grouding" (aarding - een energetische verbinding met de aarde), om een ​​gevoel van innerlijke veiligheid voor mensen in therapie te bevorderen. Pierrakos en Lowen zagen ook de voordelen in van het werken met mensen in rechtopstaande positie (in plaats van horizontaal neerliggend werk). Ze beseften dat een rechtopstaande positie een extra scala aan bewegingen in de persoonlijkheid mogelijk maakte, wat op zijn beurt een betere energiestroom mogelijk maakte.

De vrouw van Pierrakos, Eva, introduceerde hem in de spirituele principes van het "Padwerk", en deze blootstelling hielp hem het verband tussen psychologie, geneeskunde en religie te begrijpen. Hij scheidde zichzelf uiteindelijk af van bio-energetica en werkte samen met zijn vrouw samen om zijn eigen ideeën neer te zetten over hoe hij de mensen beter kon helpen in hun evolutionair proces. Pierrakos integreerde de lichaamstherapie technieken vanuit de bio-energectica met de spirituele concepten van het Padwerk en zo ontstond uiteindelijk Core Energetica. In 1973 richtte John Pierrakos het Institute of Core Energetics op in New York City.

De drie lagen van persoonlijkheid

Het Core Energetica-model veronderstelt dat mensen drie verschillende lagen in hun persoonlijkheid bezitten, elk met verschillende energieën. Het model stelt dat, in elke situatie en op elk willekeurig moment, mensen reageren vanuit deze drie lagen in hun persoonlijkheid.

 • Het masker is de buitenste laag en vertegenwoordigt volgens dit model de delen van onszelf die aan de wereld worden getoond. Het masker is een samensmelting van overlevingsstrategieën en afweermechanismen die worden gebruikt om de pijn, fouten en onvervulde behoeften uit het verleden te verdoezelen of te overstemmen. Hoe sterker een persoon zich identificeert met zijn masker, hoe moeilijker het kan zijn om de diepere problemen te herkennen en aan te pakken die zich onder het verbergen bevinden. Onderdrukte emoties kunnen zich manifesteren in spierspanningen en zichtbaar worden in lichaamshoudingen en posities zoals een uitstekende kaak, afhangende schouders, enzovoort. Het masker kan ook de eigenschappen van het zogenaamde hogere zelf (de kern/core) vervormen. Liefde kan worden vervormd tot zelfverloochening of onderdanig gedrag. Macht kan worden vervormd tot agressief of controlerend gedrag, en wijsheid kan worden vervormd tot verschillende vormen van zich terugtrekken. Omdat het gelaat dat aan de wereld wordt getoond, heel erg kan verschillen van de persoonkwaliteit binnenin, is de energie in het masker meestal stagnerend - het mist de authenticiteit en vitaliteit die wordt geassocieerd met de personen die zich ten volle bewust zijn van zichzelf en in staat zijn om hun aangeboren kwaliteiten uit te drukken.
 • Het lagere zelf is het aspect van de persoonlijkheid dat zich onder het masker bevindt. Het vertegenwoordigt veel van de verstoten energie en weerspiegelt de gehechtheid aan de destructieve aspecten van de persoonlijkheid alsook de intentie om deze delen afgescheiden en onzichtbaar te houden voor andere mensen. In tegenstelling tot het masker - dat stagnerende en "saaie" energie heeft - is ons lagere zelf vol energie en kracht. Het lagere zelf wordt gevormd uit de vastberadenheid om koste wat het kost pijn te vermijden . Dit leidt ertoe dat mensen afstand nemen van hun emoties en ook van lichaamsdelen die pijn veroorzaken. Het zich afscheiden van emoties, gewoon om pijn te voorkomen, kan er echter voor zorgen dat mensen binnenin en ook in hun interpersoonlijke relaties een soort gevoelloosheid ontwikkelen. Deze gevoelloosheid kan zich uiteindelijk verder ontwikkelen tot vormen van gewelddadig of wreedaardig gedrag ten opzichte van het zelf of van anderen.
 • Het hogere zelf is de laag van onze persoonlijkheid die zich onder ons lagere zelf bevindt. Het geeft aan wie mensen in hun kern werkelijk zijn. Het hogere zelf, dat wordt beschouwd als de mooie en krachtige pulserende energie van het leven, heeft een bewustzijn van individualiteit. Het is noch goed noch slecht; het is eerder uit te drukken in termen van wat echt en waarachtig is. Het hogere zelf wordt geassocieerd met een verhoogd vermogen tot verbondenheid en gevoelens van vitaliteit. Het weerspiegelt ook de drang om om continu te groeien en te evolueren. Kwaliteiten van het hogere zelf zijn onder andere aangeboren liefde, kracht, wijsheid, leiderschap, sereniteit, moed en openhartigheid. Net als het masker en het lagere zelf, is het hogere zelf eveneens zichtbaar in het lichaam. Diegenen die in staat zijn meer kwaliteiten van het hogere zelf uit te drukken en te leven, kunnen meer tevredenheid, geluk en vreugde ervaren in hun dagelijks leven.

Waar is de Core en wat is de Kern?

De "Core" of "kern" in Core Energetics is die plaats in u die een authentieke en bevredigende verbinding met uzelf, anderen en het leven zelf mogelijk maakt. De instrumenten van verbinding zijn ons lichaam, ons bewustzijn en onze diepmenselijke natuurlijke energie of levenskracht. Core Energetica-therapie leert mensen op authentieke wijze al deze instrumenten te integreren en helpt de interne obstakels te verwijderen die de expressie van je ware essentie blokkeren.

De Vier fasen in het evolutionair proces van Core Energetic

Centraal in de Core Energetica staat het idee dat interne energieblokkades en een gebrek aan bewustzijn van de verschillende aspecten van de persoonlijkheid kunnen leiden tot verstoorde en onaangepaste gedachten, gevoelens en gedragingen. Core-Energetica therapeuten proberen met deze blokkades te interageren en het bewustzijn te bevorderen door tijdens de therapie een vierfasenproces te gebruiken. Stappen in het proces omvatten 1) het doordringen van het masker, 2) het transformeren van het lagere zelf, 3) het centreren in het hogere zelf en 4) het verbinden met het universele levensplan.

Het proces kan worden vergeleken met een zelfontdekkingsreis, waarbij elke fase organisch voortschrijdt naar de volgende.

Het doorbreken van het masker in de eerste fase kan confronterend en zelfs ontmoedigend zijn, omdat menigeen in het begin van therapie zichzelf identificeeert met het masker. Deze stap is misschien minder uitdagend voor personen die beseffen dat iedereen een masker heeft en dat dat van henzelf misschien niet langer voldoet aan hun behoeften, hoewel dit in het verleden wel nog het geval was. Een Core Energetica-therapeut kan ook aan de cliënt uitleggen hoe maskers aangeboren eigenschappen van het hogere zelf verstoren en mensen zich te helpen realiseren dat deze laag van de persoonlijkheid vaak moet worden doordrongen voordat de diepere meer natuurlijke eigenschappen kunnen toegestaan worden.

De tweede fase van het proces omvat het transformeren van het lagere zelf. Omdat deze laag allerlei impulsen en emoties bevat, proberen mensen zich hier vaak van af te scheiden en deze laag voor anderen te verbergen. Dit maakt het bijzonder uitdagend om je in je lagere zelf laag te begeven. In deze fase kunnen cliënten de wonden uit hun verleden aanpakken en vaak ontwikkelen ze dan spijt voor de wonden die ze anderen hebben toegebracht. Tijdens deze fase is het nuttig te onthouden dat alle mensen een lager zelf bezitten. Eerlijkheid met je innerlijke zelf en moed zijn nodig om alle aspecten van je persoonlijkheid te onthullen. Een therapeut kan echter geruststelling bieden door cliënten eraan te herinneren dat de reis niet eindigt bij het lagere zelf maar doorgaat naar het hogere zelf. Deze kennis kan individuen motiveren om door te gaan met het therapeutische proces. Voor deze stap zullen core-energetica therapeuten evenwel evalueren of mensen in behandeling klaar zijn voor blootstelling aan het lagere zelf, omdat deze blootstelling negatieve effecten kan hebben op mensen die problemen zoals zelfmoordgedachten ervaren alsook posttraumatische stress.

“Centreren in het hogere zelf,” de derde fase van het proces, vertegenwoordigt een natuurlijke progressie van de tweede fase. Energie die eerder werd gebruikt om ongewenste emoties in het masker en het lagere zelf te onderdrukken, komt nu beschikbaar voor aarding en andere creatieve aanwending. Deze energie kan nu worden uitgedrukt in de psyche en in het lichaam, en deze is bedoeld om de vrije expressie van het creatieve hogere zelf te bevorderen.

De vierde en laatste fase staat bekend als het ontvouwen van het universele levensplan. In dit stadium verbindt het persoonlijke zich met het universele. In wezen is het doel van deze fase dat cliënten zich bewust worden van de onderlinge samenhang en verbinding van alle levensvormen. Het principe van wederkerigheid speelt ook in deze fase: hoe meer mensen blijven evolueren, zich openstellen en uitdrukken wat hun kern is, hoe meer ze bijdragen aan de evolutie van het universum en van de levensstroom.

Core Energetica Technieken en Oefeningen

Energie en bewustzijn zijn de belangrijkste componenten van de Core Energetische-theorie.

Een goede gezondheid is afhankelijk van de energiestroom tussen lichaam, geest, emoties, wil en geest, en een therapiesessie omvat vaak de toepassing van verschillende therapeutische technieken om de stroom van de menselijke energie te bewerken, het persoonlijke bewustzijn te vergroten en de geest en het lichaam te verenigen.

Terwijl verbale communicatie een belangrijke rol speelt in de therapie, gebruiken beoefenaars van Core Energetica het fysieke lichaam ook als een essentieel hulpmiddel voor het stellen van diagnoses en het evalueren van behandelingen. Veel soorten therapiebehandelingen betrekken de persoon in een liggende positie op een bank, maar bij Core Energetica-therapie worden mensen ook vaak aangemoedigd om rechtop te komen staan en energie door hun voeten en benen te laten stromen. Deze positie symboliseert een bewustzijn van het heden, contact maken en verantwoordelijkheid nemen door op eigen benen te staan.

Sessies kunnen de volgende zaken omvatten:

 • Lichamelijke oefeningen
 • Zelfmassage van specifieke spieren
 • Ademhalingsoefeningen
 • Cathartische ervaringen
 • journaling
 • Artistieke uitdrukkingen
 • Dans
 • Non-verbale vocalisaties

 

Dirk Marivoet - Core Energetics

 

Core Energetica Warm Up-les aan het Griekse Instituut voor Core Energetica

 

Problematieken die behandeld worden met Core Energetica

Core Energetica streeft ernaar om cliënten te helpen transformatie te bereiken door zelfontdekking - hierbij bewustzijn ontwikkelend voor het model van de persoonlijkheid. Core Energetica kan worden gebruikt voor de behandeling van een scala aan mentale, gedrags- en zelfs lichamelijke gezondheidsproblemen die verband houden met onderdrukte emoties. Het proces kan soms moeilijk zijn, maar er is aangetoond dat het betekenisvolle fysieke en emotionele genezing mogelijk maakt door het verwerkelijken van diepgewortelde emoties en gevoelens.

Het is aangetoond dat deze methode positieve effecten biedt voor degenen die behandeling zoeken voor:

 • Zelfverwonding
 • Suïcidale gedachten
 • PTSS
 • Fysiek, emotioneel of seksueel misbruik
 • Relatie en seksuele problemen
 • Zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van de persoonlijkheid
 • Boosheidproblemen
 • Lichaamsbeeld themas
 • Spirituele of religieuze onderwerpen
 • Schuld en schaamte
 • Angst, paniek of depressie

Trainingprogrammas voor Core-Energetica in Europe

Netherlands Institute for Core-Energetics

Institute for Core-Energetics Greece

Italian Institute for Core Energetics

Berlin Institute for Core Energetics

Polish Institute for Core Energetics

Core Energetics London

Institute for Bodymind Integration - Core Strokes™ 

Beperkingen en grenzen van Core Energetica

De veronderstelling dat alle individuen inherent waarachtig, echt en goed zijn in hun kern , kan een te eenvoudige vereenvoudiging van de menselijke psyche zijn. Bovendien vinden sommige mensen het moeilijk om de spirituele component van Core Energetica te verzoenen met vooropgezette ideeën over wat effectieve therapie inhoudt. Mensen met een ernstige of chronische psychische aandoening die wordt gekenmerkt door cognitieve achteruitgang - zoals schizofrenie of dementie - zien mogelijk geen verbetering door deze vorm van therapie. Hoewel klinische rapporten ten slotte getuigen van de effectiviteit van de theorie, ontbreekt het momenteel aan empirisch bewijs voor de aanpak. Momenteel is een Core Science Foundation opgericht om praktijk en wetenschap beter met elkaar te verbinden.

Referenties:

 1. Core Energetics. (n.d.). Retrieved from http://usabp.org/core-energetics
 2. Institute of Core Energetics. (n.d.). Retrieved from https://www.coreenergetics.org
 3. International Pathwork Foundation. (n.d.). The pathwork. Retrieved from http://pathwork.org/about/the-pathwork
TOP