Transformation of the Self with Bodymind Integration Training in Core Strokes & Postural Integration4 Pilars: Deep Bodywork - Emotional Process work - Energetic work - IntegrationCore Strokes - Core Energetics - Postural Integration® - Pelvic-Heart Integration® - Energetic Integration®

Het IBI is organisational member van EABP (European Association for Body Psychotherapy) en van WAPCEPC (The World Association of Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counseling).

Deze opleiding is erkend door ICPIT (zie icpit.org).

 Volgende opleiding start 2021

Een geheel nieuwe aanpak

Via Bodymind Integration worden mensen geholpen hun ware natuur te belichamen in hun diverse dimensies van zijn: lichamelijk, emotioneel, psychisch, spiritueel & seksueel. Bodymind Integration kent verschillende methodes die samen of los van elkaar kunnen getraind worden en ingezet met cliënten. In Postural Integration® (PI) staat de "houding" (Posture) waarmee je in het leven staat centraal. In Energetic Integration®(EI) gaat het om hoe je je energie in balans houdt en optimaliseert. In Pelvic-Heart Integration (PHI) gaat het om hoe je innerlijke mannelijke en vrouwelijke polen integreert alsook liefde en seksualiteit. In Core Energetica worden de dimensies lichaam, emoties, denken, wil en spiritualiteit verenigd. In Core Strokes zijn deze methodes tot een nieuwe synthese samengebracht.

Blijvende transformatie 

Via Bodymind Integration ga je belichamen wat je diep in jezelf ontdekt als potentieel, en dit vertalen naar je hart, je handen en je aanwezigheid. Bodymind Integration is gestoeld op krachtige en tegelijk subtiele vormen van proceswerk van alle dimensies van de persoonlijkheid simultaan. Echte transformatie ontstaat van binnenuit, vanuit loslaten van het oude en integreren van het nieuwe: "Release & Integration". Het proces omvat een diep "Ja" zeggen aan het leven, wat het ook aan je brengt: tegelijk mooi, diepgaand, pijnlijk, vreugdevol en altijd radicaal eerlijk naar waar je ziel naartoe groeit en het bewustzijn dat hieruit ontstaat wordt omarmd en bevordert verdere groei.

Elke verworven helderheid over jezelf kan nooit meer minder worden gemaakt als ze werkelijk belichaamd is geraakt. Het werk omvat het helen en integreren van je persoonlijke geschiedenis: Je innerlijk kind processen die om aandacht vragen. Als Bodymind Integrator leer je bij iedereen deze potentie te zien en begeleid je mensen vanuit professionaliteit en kennis verder op weg.

Postural Integration® (PI)

werd aan het eind van de jaren 1960 ontwikkeld door Jack Painter, Ph.D., een voormalig professor filosofie en psychologie aan de Universiteit van Miami. Vanuit het werk met zijn cliënten zag hij de noodzaak in om de krachten van in hoofdzaak drie belangrijke therapietradities waar hij door beïnvloed was te bundelen: Reichiaanse therapie, Rolfing en Gestalt.

Postural Integration® helpt de persoon zich bewust te worden van zijn/haar "postuur" die een weerspiegeling is van zijn levenshouding en -ervaring en deze te transformeren. Hiervoor worden door beoefenaar en cliënt simultaan gewerkt met adem, beweging, en diep bindweefselwerk. In dit proces kunnen opkomende gevoelens, emoties en gedachten therapeutisch doorwerkt worden. Het is duidelijk dat binnen het veld van de psychotherapie Postural Integration® een unieke plaats inneemt gezien het belang dat gehecht wordt aan therapeutische aanraking.
Voor meer informatie over Postural Integration®: kijk hier.

Energetic Integration® (EI)

is een aanvullende methode van Postural Integration® en werd in de jaren 1980 als onafhankelijke therapeutische benadering uitgewerkt. In deze methode wordt vnl. vertrokken vanuit de metafoor van de energetische energiecyclus zoals ontwikkeld door Jack Painter..
Voor meer informatie over Energetic Integration®: kijk hier.

Pelvic-Heart Integration® (PHI)

is een volgende aanvullende methode van Postural Integration® en werd in de jaren 1990 als onafhankelijke therapeutische benadering uitgewerkt. In deze methode wordt met seksuologische aspecten gewerkt van de bodymind zoals ontwikkeld door Jack Painter.

Pelvic-Heart Integration (PHI) is een ervaringsgerichte toepassing van Bodymind Integration, ontwikkeld door Jack W. Painter, PhD. De methode helpt je om op een bewuste wijze de seksuele energieën (geassocieerd met je bekken (vandaar "pelvic") te integeren met de kwaliteiten van je hart (bijv. gevoelens van vertrouwen, liefde, zorgzaamheid, gevoeligheid, mededogen, ...). En aangezien we duidelijk 'ons hart op ons gezicht dragen' en we ons ook via onze stem, gebaren en aanrakingen tot uitdrukking brengen, bevorderd PHI niet alleen het vertrouwen en de veiligheid rond kwesties van liefde en seksualiteit binnen menselijke relaties, maar ook spontaniteit, speelsheid,  en onze diepe fysiologische regulatie op het niveau van ons autonome zenuwstelsel. 

Core Energetics

Core Energetica is een therapeutische methode die gebaseerd is op de uitgangspunten van Sigmund Freud, Carl Gustav Jung en Wilhelm Reich in de Westerse Psychotherapeutische traditie en is ontwikkeld door psychiater John Pierrakos.

Lichaam en geest worden evenwaardig benaderd.

In Bodymind Integration®  gaat men niet uit van een hiërarchische relatie tussen geest en lichaam, tussen psyche en soma. Beide zijn evenwaardige functionerende en interactieve aspecten van het geheel. Zoals elke andere lichaamsgerichte psychotherapie baseren we ons op ontwikkelingsmodellen van de persoon; theorieën van de persoonlijkheid; hypothesen omtrent het ontstaan van stoornissen en afwijkingen, en gebruiken we een rijke verscheidenheid aan diagnostische en therapeutische technieken binnen het kader van een therapeutische relatie.
Een gefundeerde wetenschappelijke basis op een expliciete theorie ondersteunt de praktische toepassing. Naast gespreksvoering en communicatie kunnen een brede waaier aan technieken worden ingezet die te maken hebben met aanraking, beweging, emotionele expressie en ademhaling. We gebruiken in deze opleiding diverse vormen van bodywork, alsook psychotherapie, TCM, oosterse filosofie en psychologie.

 PILOGO

Het logo van Postural Integration® - de drie druppels voor de elementen aarde, vuur, water - is een oud symbool in Taoisme dat betekent "gebalanceerde kracht". Het is het doel van Postural Integration om grotere harmonie en balans te bereiken binnen het ganse organisme van een mens.
"Postuur" hier staat voor de manier waarop we onze lichamen houden evenals voor de manier waarop we in de wereld rond ons staan door onze acties. "Integratie" hier betekent "vervolledigen", het heeft wortels in het Latijn en impliceert de betekenis "onbeschadigd, onbedorven". Dus Postural Integration® (PI) betekent restauratie van een onbedorven postuur (postuur in iedere betekenis) en daarbij integratie in een groter geheel.

De premissen van de opleiding Bodymind Integration - Lichaamsgerichte Psychotherapie

In de holistische en integratieve therapeutische benadering nemen wij de volgende zaken aan:

 • Geest en lichaam (mind en body) zijn niet gescheiden;
 • Er bestaat een fundamentele verbondenheid in de wereld, gedreven door energie en bewustzijn;
 • De focus van aandacht ligt op intrinsieke gezondheid of het "essentiële zelf"; ziekte of verstoring treedt op als gevolg van het verlies van de verbinding met het essentiële zelf;
 • De praktijk focust zich op de belichaamde, huidige ervaring;
 • Deze ervaring wordt descriptief geverbaliseerd;
 • De therapie wordt beoefend in relatie met de therapeut; het werk is zowel interpersoonlijk als intrapersoonlijk;
 • De therapie is een gemeenschappelijke onderneming van therapeut en cliënt, die gedaan wordt met nieuwsgierigheid; zowel therapeut als cliënt veranderen door de ervaring; er is geen vooropgesteld einddoel.
 • Gegeven een geschikt klimaat, vinden individuen hun eigen proces van healing en zelfregulering.

• Van de concepten ontwikkeld door C.G. Jung integreren we in de training:

 • Het collectief onbewuste en de archetypes (animus en anima, de persona(e), de schaduw, het zelf, ...)
 • Het postulaat van de realiteit van de ziel
 • Het proces van individuatie als levenslang proces van psychische groei, zelfwording en zelfverwerkelijking
 • De visie waarin psychisch lijden niet gereduceerd wordt tot een pathologie maar beschouwd wordt als een passage in het proces van de individuatie van het individu.

• Uit de gestaltpsychologie van Frederick Perls: De existentiële dimensie en de notie van het huidige “hier-en-nu” evenals vele creatieve middelen die een waardevolle hulp zijn in het omgaan met conflictsituaties, de innerlijke verdeeldheid en versnippering.

• Van Wilhelm Reich en diverse post-reichiaanse ontwikkelingen (Alexander Lowen [Bio-Energetische Analyse], John C. Pierrakos [Bio-energetica en Core-energetica], Stephen Johnson, Stanley Keleman, Peter Levine, e.a. : De opvatting dat het lichaam het levend geheugen van de ervaring en de familiale erfenis is, evenals houder van verdrongen kwetsuren en het overgeërfde lijden. Werk wordt verricht met wat deze richting het spier- en karakterpantser heeft genoemd. De moderne affectieve en neurobiologische traumatheorieën zijn hierin opgenomen. Een spirituele dimensie wordt eveneens erkend.

• Van Ida Rolf en Jack Painter: De opvatting dat het neuromyofasciale netwerk een somatisch geheugen heeft en de bodymind in de fysieke dimensie vorm geeft.

• Van Jack Painter de unieke synthese van bovenvermelde uitgangspunten.

Bredere descriptieve termen voor de training zijn: humanistisch, holistisch, integratief, experiëntieel, existentieel en transpersoonlijk.

Het eigene van Postural Integration®

De originaliteit van Postural Integration® bestaat er in om een therapeutische aanraking (de zgn. PI-strokes) te integreren in het parcours van zelfontdekking. Hierdoor neemt de methode een bijzondere plaats in binnen het veld van de lichaamsgerichte psychotherapie. Door het stimuleren van de "myofascia" (het bindweefsel rond de spieren), in combinatie met verbale therapeutische begeleiding worden de specifieke thema's van de cliënt in relatie tot de verschillende delen van diens lichaam aangeraakt. Postural Integration ontwikkelt zich doorheen een reeks van werketappes, in de loop waarvan systematisch op ieder gebied van het lichaam wordt ingezoomd tegen de achtergrond van de totale psychofysische samenhang. Dankzij deze systematiek kan het totale musculoskeletaal systeem behandeld worden in zijn samenhang met emoties en gedachten. Hierdoor kan de bodymind zich dieper ontspannen. Doorheen de sessies worden gaandeweg bodymind verbindingen gemaakt tussen her-inneringen, lichaamsspanningen, gewaarwordingen, emoties.
De cliënt duikt in zichzelf en gaandeweg verdiept zich de wisselwerking tussen uitgesproken woorden, ervaren sensaties, gedeelde emoties. De cliënt voelt zich progressief dichter bij zichzelf, bij zijn bronnen, maar ook bij zijn spanningen komen. Ondersteund door de wakkere aandacht van de therapeut, kan de cliënt zijn op hem/haar wegende affectieve en emotionele spanningen - die dikwijls, als gewelfbogen de verschillende psychosomatische spanningen met elkaar verbinden - loslaten. De weggestopte kwetsuren, het overgeërfde lijden vinden op deze manier een doorvoelde lichamelijke expressie. De verlichting en versoepeling die hier het resultaat van zijn, creëren meer plaats voor 'het levende'. Het appèl voor het levende is een fundamentele springplank in de methodes van Postural en Energetic Integration®:
 •  De cliënt wordt regelmatig door de therapeut uitgenodigd om bewegingen, geluiden, woorden, ademhalingen, emoties, ... toe te laten
 •  De cliënt is het centrum van zijn eigen therapie, het is aan hem om zich te aarden in zijn realiteit, of deze nu bestaat uit wanhoop, lijden, moeilijke erfenissen, of positieve zaken.
 • De methode vertrekt vanuit een respectvolle therapeutische samenwerkingsrelatie, waarbij de therapeut steeds op een gepaste manier omgaat met de cliënt die op sessie komt. De sessies verlopen in functie van de cliënt, van diens noden en niet van een vooraf bepaald proces.
 • Omwille van de aandacht die besteed wordt aan het energetisch-fysieke lichaamswerk in wisselwerking met het verbale en inzichtelijke werk duren individuele sessies gemiddeld tussen de 75 en 90 minuten.

Het eigene van Energetic Integration® 

Naast het helpen bewustmaken en integreren van de 'postuur' zal de Bodymind Integrator de cliënt ook helpen zijn energie te beheren. Hiervoor hanteert hij inzichten uit Energetic Integration, een modaliteit die door Jack Painter ontwikkeld werd in de jaren 1980. Energetic Integration® maakt het mogelijk om met cliënten een proces te doen dat gericht is op de energiehuishouding. Een belangrijke sleutel tot het inzicht in deze huishouding ligt in de karakteropbouw van de cliënt die naast een weerspiegeling in de lichaamsstructuur ook in ademhalingspatronen kan doorgrond worden.Om een gestructureerd werk met de adem mogelijk te maken in diverse etappes en fasen heeft Jack Painter, Ph.D. het model van de zgn. 'Energetische cyclus' ontwikkeld, gebaseerd op Wilhelm Reich's 'vier-staps orgasme-formule'. In de energetische cyclus werden de bio-energetische karakterstructuren in verband gebracht met hun typische ademblokkade en werden manieren ontwikkeld om deze te bevrijden.

Vermits ieder mens door een analoge ontwikkelingssequens gaat, is het mogelijk om doorheen ademwerk de verschillende thema's verbonden met deze ontwikkelingsfasen te doorwerken. De verschillende basisbehoeften zoals die op kritische leeftijden dienen bevredigd te worden voor een gezonde ontwikkeling van het kind komen aan bod. Zo is er werk met het thema 'veiligheid' in de 'veilige adem', met het thema 'voeding' in de 'voedende adem', met 'nieuwsgierigheid' in de 'explorerende adem' , met het recht op 'vrijheid, verantwoordelijkheid en autonomie' in de 'vrije adem', enz.
Het bewegen doorheen de ganse cyclus maakt het mogelijk om 'oude mappen te transformeren in 'nieuwe mappen'. Energetisch werk van Energetic Integration® is altijd ook aanwezig in Postural Integration, maar bij cliënten waar werken met het bindweefsel om welbepaalde redenen niet aangewezen is wordt dan enkel Energetic Integration therapie toegepast. Vermits het volledige curriculum van zowel Postural als Energetic Integration® niet in 4 jaar kan geleerd worden, wordt aan het IBI een extra 'vijfde jaar' georganiseerd in speciale themata van Energetic Integration® voor toepassing in zowel individuele als groepstherapie.

 Het eigene van Pelvic-Heart Integration®: een model voor het verenigen van seksualiteit en liefde

Pelvic-Heart Integration® (PHI) is gericht op de diverse dimensies van seksualiteit en liefde. Het richt zich op het verbinden en verenigen van de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de persoon. Mannelijk en vrouwelijk worden niet als stereotiepen opgevat, noch zijn er strikte regels die van toepassing zijn op het geslacht. Men kan de analogie maken met de Aarde als geassocieerd met het vrouwelijke (Moeder Aarde), en de Zon met het mannelijke (Vader Zon). Voor anderen is het soms andersom, bijvoorbeeld de Zonnegodin en Vader Maan...Het belang ligt hem in het brengen van bewustzijn en transformatie van de geïnternaliseerde en verouderde modellen van het mannelijke en het vrouwelijke. Moeilijkheden tot het ontwikkelen van intieme relaties, energie blokkades, splits allerhande en verstoorde gedachten kunnen allemaal het teken zijn van een gebrek aan "Pelvic-Heart Integration".

Naar wie richt de therapie zich?

In een Bodymind Integration traject vraagt een persoon expliciet de hulp van de therapeut in een persoonlijke zoektocht naar antwoorden ten aanzien van het verwerven van helderheid, authenticiteit alsook i.v.m. problemen waar men in het leven mee kampt, en die betrekking hebben met vormen van persoonlijk lijden. De therapie is gericht op de ganse persoon in zijn lichamelijke, geestelijke en spirituele expressies. Omdat het lichaam al deze dimensies altijd weerspiegelt kunnen soms moeilijk verklaarbare blokkades, klachten en symptomen in een nieuw integratief en totaal perspectief bekeken worden.
Signalen als moeheid, futloosheid, maag- en darmklachten, hoofdpijn, vage angsten, enz. hebben dikwijls onbewuste oorzaken, waardoor ze geen leidraad vormen om er adequaat mee om te gaan. Deze kunnen via proceswerk worden bewerkt.
Personen die het eigen potentieel willen bevrijden, hun instrinsieke motivaties willen voeden en volgen of gewoonweg zichzelf diepgaander willen doorgronden kunnen heel veel vinden in deze therapie. Existentiële vragen,  richtingwijzers in relatieproblemen of seksueel en ander misbruik zijn andere voorbeelden van problemen en vraagstukken waar efficiënt mee gewerkt wordt. Vele mensen zijn tenslotte op zoek naar wegen om zich meer en meer levendiger en belichaamd te voelen, meer zin en betekenis n het leven te ervaren, diep en goed lief te hebben, plezier en vreugde te kunnen ervaren...
De Bodymind Integrator werkt met de persoon als een essentiële belichaming van zijn mentaal, emotioneel, sociaal en spiritueel leven. We moedigen zowel innerlijke zelfregulerende processen als de accurate perceptie van de externe realiteit en geestelijke helderheid aan. Door zijn werk, maakt de therapeut het mogelijk om vervreemde aspecten bewust te maken, te erkennen en te integreren als integrale delen van het zelf.

Kwaliteiten van de therapeut.

Om deze overgang van vervreemding naar integratie en heelheid te ondersteunen dient de lichaamsgerichte psychotherapeut zelf over een aantal kwaliteiten te beschikken:
 1. Een intuïtief bewustzijn en een inzicht in gezonde menselijke ontwikkeling.
 2.  Kennis van verschillende patronen van onopgeloste conflicten uit de kindertijd met hun specifieke chronische splitsingen in lichaam en geest.
 3. Het vermogen om een consistent referentiekader te hanteren en een gedifferentieerde gevoeligheid ten opzichte van de interrelatie van:
(a) Signalen in het organisme die vegetatieve stroming aanduiden, musculaire hypertensie en hypotensie,
(b) De fenomenen van psychodynamische processen van overdracht, tegenoverdracht, projectie, defensieve regressie, creatieve regressie en diverse vormen van weerstand.

De Praktijk van Bodymind Integration 

De Bodymind Integrator (PI, EI of PHI) maakt gebruik van tal van technieken en methodes zoals:
 •  lichaamsgerichte technieken waarmee hij via een 'tweede taal', nl. de lichaamstaal ook kan doordringen tot de pre-verbale ervaringslaag van de cliënt. De therapeut luistert en kijkt aandachtig naar de geschiedenis van de cliënt, naar zijn lichaamstaal en zijn emoties. Zo kan bijvoorbeeld een onbewuste beweging, een stijfheid in de nek, een chronische spanning in de borst of het met een bijzondere intonatie spreken over 'iets' dikwijls meer vertellen dan de woorden zelf. Het is belangrijk aandacht te hebben voor en belang te hechten aan dit 'ongecontroleerde' dat uit het onderbewuste opduikt. Het werken hiermee staat de persoon die dit wenst toe om een steunpunt te vinden, om zich te verbinden en aandacht te besteden aan wat hij, dikwijls ten gevolge van existentieel lijden of traumatisering, in zichzelf opgesloten houdt.
 • relationeel werk
 • enz. (zie brochure voor het ganse pakket)
De therapeut heeft geleerd om zowel in individuele behandelingen als in een groepscontext met deze facetten te werken. Hij of zij heeft het samenhangende patroon van lichamelijke, emotionele en geestelijke blokkades uitgebreid bestudeerd en beschikt over krachtige hulpmiddelen om die in samenwerking met de cliënt op te heffen. De therapeut zal ook telkens weer cliënten hun eigen hulpbronnen leren vinden. Op die manier leert de cliënt problemen creatief op te lossen, kwetsuren van de ziel te genezen en vorm te geven aan zijn of haar leven.

Ook erkende Postural Integration®, Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration® Trainers van ICPIT werken mee aan de opleiding. Je zal kunnen kennismaken met verschillende internationaal werkende en uiterst ervaren trainers en psychotherapeuten.

Van links naar rechts op de laatste foto uit 2009 waar ook de grondlegger Jack Painter te zien is: Eliane Jung, Raffaele Cascone, Silke Ziehl, Bernhard Schlage, Rosa Maria Sevilla, Claude Vaux (+), Jack Painter (+), Carmine Piroli, Dirk Marivoet, Niall O'Siochain
ICPIT-Gallese-2009

Dirk Marivoet

ICPIT TRAINER - Psychotherapeut

Dirk is geregistreerd psychotherapeut (BVP-ABP, EABP, EAP, WAPCEPC, ICPIT), psychomotorisch therapeut (KULeuven, VVPMT) en kinesitherapeut.

Elisabeth Renner

ICPIT-TRAINER - Psychotherapeute

Elisabeth (A) is klinisch psychologe - psychotherapeute. Zij is trainer voor Postural Integration en Energetic integration. Geeft samen met Dirk Marivoet ook de training in Pelvic-Heart Integration.

Massimo Soldati (I)

ICPIT-TRAINER - Psychotherapeut

Massimo is als Psycholoog-Psychotherapeut werkzaam in Milaan. Hij is ICPIT-TRAINER voor Postural Integration, Transpersoonlijke Posturale Integratie.

Raffaele Cascone

ICPIT-TRAINER - Psychotherapeut

Raffaele (I), PhD Psychologie - Psychotherapeut - Systemische Therapie. Leidt het "Instituto Psicoterapia e Medicina dei Sistemi in Rome. Trainde met Robert Ollendorf M.D., W.Reich’s schoonbroer, Ola Raknes, (W. Reich’s senior medewerker en Karen Horney’s trainee) en studeerde “biologie des comportements” met Henri Laborit M.D.

Rosa Maria Sevilla Padron

ICPIT - TRAINER - psychotherapeute

Paula Moreau-Smith (GB)

Helper-Trainer - Psychotherapeute

Paula (GB) droomt er van om Trainer te worden en PI en EI en deze prachtige methodes in samenwerking met ICPIT te introduceren in Trinidad en Tobago, waar haar roots liggen. Zij is als psychotherapeute werkzaam in Londen en in het bezit van een MBA.

Postural Integration® - Bodymind Integration

ONTSTAAN

„Bodymind Integration” (Postural Integration®, Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration®) (sedert 2007 ook gekend als „PsychoCorporal Integration”) ontstond vanuit Dr. Jack Painter’s persoonlijke zoektocht en zijn werk met cliënten aan het eind van de jaren 1960. 

 

Jack W. Painter

Jack Painter, PhD., Grondlegger van Bodymind Integration

 

Dr. Painter (1933-2010) behaalde zijn Ph.D. aan de Emory University (Atlanta, Ga.) in Filosofie, Literatuur en Psychologie en werkte als professor aan de Universiteit van  Miami. Beïnvloed door Reichiaanse (Wilhelm Reich), Structurele Integratie (Rolfing) (Ida Rolf) en Gestalt (Fritz Perls) tradities vond hij in zijn zoektocht naar persoonlijke helderheid en in het werken met zijn cliënten, dat een lichaamsgerichte benadering nodig was om deze tradities samen te brengen in zijn eigen benadering. Hij kreeg Gestalt training van Marty Fromm (Miami, Florida), een vroege pioneer in Gestalt werk met Fritz Perls, MD, evenals workshops rechtstreeks met Perls zelf. Hij onderging een compleet programma van individuele sessies van Dr. Ida Rolf en Dr. Bill Williams (de grondlegger van Soma). Maar doorheen constant experimenteren vond hij zijn eigen manieren van aanraken van het lichaam. In het combineren van aanraking met een Reichiaanse benadering, studeerde hij en werkte hij samen met Raffaele Estrada Villa,M.D., Directeur van het Instituto Wilhelm Reich in Mexico City. Hij kreeg ook sessies van en werkte samen met Dr. Peter Levine, auteur van Waking theTiger en een welbekend Reichiaans therapeut, grondlegger van Somatic Experiencing®. Van 1973 tot aan zijn dood, trainde Dr. Painter een uitgebreid netwerk van leraars (trainers) en beoefenaars in Postural Integration® (van 1990 af ook in Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration®), niet enkel in de meeste landen van de EU (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Engeland) maar ook in Zwitserland, U.S.A, Canada, Mexico, Nicaragua, Nieuw-Zeeland en Australië. De groep van "eerste generatie trainers" beoefende Postural Integration nog voornamelijk onder de noemer van holistisch diep lichaamswerk of "Somatics" (meestal in 3-jarige programma's/700 uur). Later organiseerde zich het veld van "Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie" en werd ICPIT, met behoud van zijn eigenheid ook lid van deze koepel. Wij vinden ons ook onder de koepel van WAPCEPC (The World Association of Person Centered, Experiential Psychotherapy and Counseling), waar onze organisatie een erkend lid van is. 

SNELLE VOORUITGANG

Met de snelle vooruitgang in de velden van geneeskunde, psychologie, filosofie, psychotherapie, niet in het minst komend van de nieuwe inzichten uit de neurowetenschappen, leidde Dr. Painter's onderzoek naar een verdere conceptuele en praktische integratie van traditioneel Reichiaans werk, neo-reichaans werk, trauma therapie, lichaamsgerichte psychotherapie, myofasciaal en ander lichaamswerk. Op het ogenblik dat zijn methodes Energetic Integration en Pelvic-Heart Integration ontwikkeld waren in de vroege jaren 1990, richtte een "tweede generatie" trainers, (samen met de "eerste generatie" trainers) grote Opleidingsinstituten op. Verschillende programma's zijn nu 4-jarig, en integreren lichaamsgerichte psychotherapie met diep holistisch lichaamswerk. Het conceptueel arsenaal en de gebruikte terminologie is origineel en trans-disciplinair. Raffaele Cascone, een ICPIT-Trainer, psycholoog en psychotherapeut uit Napels heeft de aandacht gevestigd op het historisch gegeven dat Jack Painter zelf geen interesse had in "erkenning" door de gevestigde beroepen, gildes, enz., hetgeen hem de vrijheid deed behouden om niet verstrikt te raken in externe soms beperkende vereisten en te moeten inpassen in bestaande labels. 

 

Raffaele Cascone, PhD Psychology (I)- State registered systemic psychotherapist

Raffaele Cascone (I), PhD Psychologie- Systemisch en familie psychotherapeut. Scientific director of the Institute for Systems Psychotherapy and Medicine

 

Cascone zegt: " Wanneer Jack demonstraties gaf van zijn werk aan professionele van divers pluimage, dan zorgde hij er steeds voor dat hij woorden en concepten gebruikte die zouden verhinderen dat mensen oude namen op de nieuwe concepten en de nieuwe ervaringen waarnaar hij verwees, zouden plakken en vermits hij geen interesse had om erkend te worden door gevestigde beroepen, gildes, enz., had hij geen behoefte om zich te conformeren aan externe vereisten en te passen in bestaande labels."  (Persoonlijke communicatie, januari 2016).

Tot aan zijn dood, benadrukte Dr. Painter dat Bodymind Integration gebruik maakt van psychotherapie, maar verder gaat in de diverse praktische toepassingen, m.n. het intensieve en effectieve gebruik van hands-on en ander lichaamswerk. Jack Painter verdient gezien dient te worden als een belangrijke vernieuwer en inspirator (lees meer over de geschiedenis hier)  van het veld van "Body Psychotherapy." Grote aantallen geregistreerde psychotherapeuten, en trainers van psychotherapeuten, leden van EABP bouwen de ganse "kern van hun aanpak" op de fundamenten en innovaties die in de wereld gebracht werden door deze uitzonderlijke onderzoeker.

CENTRALE VISIE

Centraal aan PI®, EI® & PHI®/Bodymind Integration, sedert zijn ontstaan, is de visie dat

 1. body en mind zijn onscheidbaar en staan niet in een oorzakelijke relatie "tot elkaar" vermits ze twee dimensies zijn van dezelfde fenomenen. Psychocorporeel werk met awareness en bewustzijn is altijd tegelijk werk met lichaamsexpressie, beweging en energie. En omgekeerd is werk met het lichaam, met inbegrip van diep werk met ademhaling en myofascia, altijd simultaan werk met awareness en bewustzijn.
 2. Postural Integration® is daarenboven gebaseerd op de notie van een "energetische flow" die als de kern van menselijke ervaring wordt genomen. De bevordering van deze flow wordt beschouwd als gezondheid, zijn aanhoudende blokkering wordt beschouwd als ziekte. PsychoCorporal Integration stelt een heldere theorie voor die gebruik maakt van de theorieën van F. Perls, MD en W. Reich, MD., maar deze transcendeert. Het gebruikt Gestalt claiming en ervaring als onderdeel van het proces van transformatie van lichaamspantsering. 

  Bodymind Integration definiëren:

Bodymind Integration  kan begrepen en gedefinieerd worden vanuit verschillende hoeken:  

 • Als een existentiële benadering, gaat het om met welk aspect ook van een gegeven individu  — lichaamssymptomen, sensaties, gevoelens, beelden, gedachten, subtiele energie, spiritualiteit — het meest toegankelijk is in het ogenblik als weg om contact te maken.   
 • Als een Lichaamsgerichte psychotherapie benadering, een Counseling benadering van het Zelf en een benadering van Persoonlijke Ontwikkeling is het een krachtige manier om een diep en authentiek contact te maken met het Zelf met de bedoeling energiebalans en evenwicht te herstellen en aan te moedigen. De therapeutische alliantie in Bodymind Integration is de krachtige vereniging van krachten die het lange, moeilijke en dikwijls pijnlijke proces van leven-veranderende healing & transformatie energetiseert. De conceptie van de beoefenaar hier is er niet een van een gedesinteresseerde observator-technieker, maar van een volledig levendige humane metgezel voor de cliënt.
 • Bodymind Integration is een bron-geörienteerde benadering. Het benadrukt het helpen van cliënten in het verbinding maken met de delen van het zelf die reeds georganiseerd , coherent en functioneel zijn met interesse, nieuwsgierigheid en ontdekkingszin. Het poogt naar binnen toe te werken van dat punt af naar de meer verdedigde, gedesorganiseerde, verwaarloosde, disfunctionele of buitengesloten aspecten van het zijn van een persoon, zonder evenwel van deze elementen de primaire focus van therapie te maken of een regressief model te worden.  
 • Bodymind Integration behandelt belichaming (embodiment) als een intrinsiek en belangrijk gegeven van menselijke existentie. Het re-associeert de spirit met het lichaam in een poging het leven dieper te appreciëren; het helpt gedissocieerde delen van de spirit die gefragmenteerd waren van ons lichaam terug in ons lichaam te brengen, te her-enigen, te her-associëren.  
 • In Bodymind Integration, wordt een „somatische mindfulness” aangemoedigd die het gedetailleerde moment-tot-moment traceren van sensaties, gevoelens, emoties en impulsen tot beweging, evenals het gebruik van laden en ontladen (charging and discharging) van energie door het werken doorheen en het voleindigen van een  „natuurlijke energetische cyclus.
 • Blokkades in de natuurlijke stroom van energie worden opgelost door het gebruik van zowel hands-on-bodywork en/of non-touch begeleiding (afhankelijk van de noden van de cliënt), een proces van titratie behelzend  (het beetje bij beetje ontladen en minimizeren van disregulatie van overlading als resultaat van traumatisch lijden) en pendulatie van innerlijke ervaring ((Het zachte heen en weer wiegen tussen contractie en expansie, tussen angst en veiligheid, tussen woede en kalmte, tussen verdriet en aanvaarding, tussen inactie en actie....) om overspoeling te mitigeren, of nog niet geïntegreerde toestanden, terwijl men het zenuwstelsel binnen een "tolerantievenster" (“window of tolerance") houdt.
  Painter_Natural_Energetic_CycleEen focus op het lichaam (een 12 stappen (paradigma sessies) volgend in Postural Integration® en 12 stappen (een paradigma energetische cyclus) in Energetic Integration® (eveneens inbegrepen in Postural Integration®), brengt gedissocieerde delen van onze spirit die gefragmenteerd waren weer in het lichaam terug, her-enigd, gere-associeerd.  
 • Gespecialiseerd werk, Pelvic-Heart Integration® genaamd heeft als doel de seksuele healing. Al dit werk is een rijke synthese van vele invloeden en bronnen:  Reichiaans en Neo-Reichiaans werk (bijv.  met adem, musculaire pantsering en karakterdefensies), Gestalt werk, Peter Levine's "Ontwaken van de Tijger"/Somatic Experiencing, Werk met Plaatshouders (Moeder, Vader, archetypes enz.), Werk met de 5-Elementen (verbonden met emoties, energiestroom, enz. ),...  ”
 • Over Bodymind Integration bestaan tal van publicaties: zie bijv. hier

©By Dirk Marivoet, Geregistreerd Psychotherapeut (BVP-ABP, EABP, EAP, WAPCEPC) - Erkend Psychomotorisch Therapeut (MSc) ( + MSc. Kinesitherapie in GGZ) (KULeuven, VVPMT).

TOP