Systemisch Werk in Bodymind Integration

/ / Diverse Achtergrondartikels

“Opstellingen” of systemisch werk met familie en organisatie staan al meerdere jaren erg in de belangstelling. Dank zij de methodiek van Bert Hellinger is het gegeven ook helemaal in het publieke bewustzijn gekomen. We dienen evenwel ook de erfenis van mensen als bijv. Jakob Moreno (systemische dramatherapie), Ivan Boszormenyi-Nagy (contextuele therapie: relatiestructuren die uitgaan boven individueel psychologische en transactionele benaderingen, onzichtbare bindingen en loyaliteiten, de balans tussen geven en nemen) en Virginia Satir (Therapeutische technieken gebaseerd op communicatie tijdens welke sessies ook familieleden werden uitgenodigd tot een open uitwisseling. Uitgangspunten: het gedrag van de cliënt berust op houdingen, waarnemingen, gevoelens, en verlangens, geworteld in de bodem van een ‘zelf’) indachtig te zijn.

Therapeutisch systemisch werken is een toepassing van het systeemdenken en wordt gerekend tot de oplossingsgerichte kortdurende methodieken die snel en precies de dynamieken binnen het systeem aan het licht brengt. Het zijn de dynamieken die de cliënt op een disfunctionele manier aan het systeem (lees: gezins- en familie systeem) binden.

Het systemisch werken is vandaag een bekende en geaccepteerde stroming binnen het therapeutisch denken en bij de aanpak van bijv. teamproblemen (samenwerkingsproblemen in een organisatie) of als een organisatie te star is en te beperkt creatief is in het bedenken van oplossingen binnen het bedrijf (b.v. het niet los kunnen laten van vaste patronen). Organisatie opstellingen gaan in principe minder diep dan familieopstellingen en beperken zich tot het functioneren op de werkvloer. Wel kan er natuurlijk een bewustwording ontstaan bij een individu en ontstaat er behoefte voor nieuwe persoonlijke ontwikkeling.

Het systemisch werk dat wij gebruiken in Bodymind Integration (“bodymind drama”) bevat geprononceerde lichaamsgerichte elementen.

Hoe werken deze opstellingen?
Je kunt in een flits helderheid en inzicht krijgen over een thema of een vraag die in je dagelijks leven een rol speelt.
Er ontstaat inzicht in de dynamiek van jouw familiesysteem en in de patronen die voor jou een belemmerende werking hebben.
Door het proces van de opstelling te volgen kan een nieuw innerlijk beeld ontstaan met nieuwe mogelijkheden. De inzichten hebben een diepe, lange doorwerking, zijn soms confronterend, soms rustgevend. Ze bieden weer ruimte voor respect, liefde en trouw.
Een opstelling kan met groepen, individueel, met zgn. “vloer-ankers” (allerlei voorwerpen en knuffels, poppetjes, op papier getekend (tafelopstelling), met sjablonen of met behulp van een genogram) worden uitgevoerd.
De meest intense manier van werken is in groepen. Er wordt gewerkt met representanten (plaatsvervangers) voor familieleden die gevraagd worden door de inbrenger van een vraag of een probleem. De vraagsteller stelt zelf de representanten in de ruimte op. De representanten ervaren wat het is om die plek in te nemen en geven aan welke gevoelens, krachten en spanningsvelden in het familiesysteem werken.
Het bijzondere is dat de representanten dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen ervaren als de oorspronkelijke leden van de familie. Zij staan als het ware in de energie van de familie. Het is duidelijke dat in opstellingen “archetypische patronen” worden aangeraakt.
De begeleider kan door interventies de onderlinge verhoudingen zo herordenen dat er energie vrijkomt die meer ruimte biedt voor respect en liefde. Het is dan alsof de familie ziel een stem of een gezicht krijgt.
Persoonlijke thema’s en vragen die aan de orde kunnen komen.

Een aantal thema’s die kunnen uitgeklaard worden door systemisch werk zijn:
-Het gevoel nergens bij te horen, geen plek te hebben, je plek in je gezin van oorsprong
-Een algemeen gevoel van onbehagen zonder aanwijsbare oorzaak
-Lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak
-Terugkerende gevoelens van angst, boosheid en verdriet
-Gevoelens van schuld
-Depressieve gevoelens, een negatief zelfbeeld
-Relaties die geen goed verloop hebben (bijvoorbeeld voortdurende conflicten)
-Moeite of angst hebben om zich te binden
-Verwerken van een scheiding
-Ruzie in familie; verstoorde familierelaties
-Overlijden van iemand die je dierbaar is (vader, moeder, echtgenoot, kind

Wat betreft Organisatieopstellingen:
-Het gebrek aan leiderschap en initiatief (betwist leiderschap)
-Ontbreken van daadkracht of doelgerichtheid
-Moeite hebben met het nemen van beslissingen
-Samenwerkingsvraagstukken
-Uitblijven van resultaat
-Samenvoeging of opheffing (van delen van) de organisatie

TOP